सत

  सत्  सत   सतखंडा सतगुना   सत-गुरू
सतजुग सतफेरा सत-युग  सतलड़ी  सतरंगा
  सतत  सतत अनुवादक  सतथ्य  सतनजा सतमासा
 सत-लड़ा  सतलुज  सतर  सतरबंदी सतरपोश
सतर्क सतर्कता सतवंती  सतसई सतह
सतह-ज़मीन सतहत्तर सतही सताइश सताना
सतालू  सतावर सतासी सती सती-प्रथा
सती-व्रता सती-साध्वी सती-सावित्री सतीत्व  सतीर्थ
  सतुआ  सतुआ-संक्रिति  सतून  सतून  सतृष्ण
 सतेज   सतोगुण  सतौला सतौसर   सत्करण
 सत्कर्ता  सत्कर्म  सत्कार  सत्कारक सत्कार्य 
 सत्कीर्ति  सत्कुल  सत्कृत  सत्कृति सत्त 
सत्तम सत्तर सत्ता सत्ता-ग्रहण सत्ता-च्युत
सत्ता-धारी सत्ता-लोलुप सत्ता-वाद सत्ता-शाली सत्ता-शाही
सत्ताईस सत्ताधारी सत्ताधिकारी सत्ताधीश सत्तानबे
सत्तानवे सत्तारूढ़ सत्तावन सत्तावर्ग सत्तावाद
सत्तासी सत्तू
सत्त्व सत्थी सत्पथ
सत्परामर्श सत्पात्र सत्पुरुष सत्यंकार
सत्य
सत्य-अन्वेषी सत्य-काम सत्यता सत्य-दर्शन सत्य-दर्शी
सत्य-नारायण सत्य-निष्ठ सत्य-निष्ठा सत्य-प्रतिज्ञा सत्य-युग
सत्य-युग सत्य-लोक सत्य-वाद सत्य-वादिनी सत्य-वादी
सत्य-वृत्ति
सत्यव्रत सत्य-शोध सत्य-संकल्प सत्य-साक्षी
सत्यत: सत्यवान सत्यांश सत्याग्रह सत्यग्रही
सत्यानाश सत्यानाशी सत्यानास सत्यानृत
सत्यान्वेषण
सत्यापक सत्यापन सत्यापति सत्यासत्य सत्येतर
 सत्र सत्र-न्यायालय सत्रह सत्रांश सत्रारंभ
सत्रावसान सत्व सत्वगुण सत्वर सत्वगुणी
सत्संकल्प
सत्संग सत्संगति सत्संगी सत्संबंध
सत्साहस सत्तावाद