यथ

यथांश यथा यथाकथित यथाकर्तव्य यथा-कर्म
यथा-काम यथा-कामी यथा-कार्य यथा-काल यथा-कृत
 यथा-क्रम यथा-जात यथा-ज्ञान यथातथ यथातथा
यथातथ्य यथातथ्यवाद यथातथ्यवादी  यथातथ्यात्मक  यथा-तृप्ति
यथा-नियम यथा-निर्दिष्ट यथानुक्रम  यथानुपात यथा-न्याय
यथापूर्व यथा-प्रयोग यथा-प्रीति यथा-बल यथा-बुद्धि
यथा-भाग यथाभिप्रेत यथा-मति यथा-मूल्य यथा-यथ
यथा-योग्य  यथा-रीति  यथा-रुचि  यथा-रूप  यथा-लब्ध
यथाविधि यथा-विहित यथा-शक्ति यथा-शक्य यथा-शीघ्र
यथासंभव यथा-समय यथा-साध्य यथास्थान यथा-स्थित
यथा-स्थितिवाद यथा-स्थितिवादी यथाख्यान यथानुपूर्व यथापराध
यथापेक्षित यथाभिलाषित यथाभिष्ट यथार्थ यथार्थता
यथार्थ-दर्शिता यथार्थ-परक यथार्थ-वाद यथार्थ-वादिता यथार्थ-वादी
यथार्थत: यथार्थोन्मुख यथार्ह यथावकाश यथावत
यथावश्यकता यथावसर यथावस्थित यथास्व यथेच्छ
यथेच्छाचार यथेच्छाचारी यथेच्छित यथेप्सित यथेष्ट
यथेष्टाचरण यथेष्टाचार यथेष्टाचारी यथोक्त यथोक्त-कारी
यथोचित