या

यांचा यांत्रिक यांत्रिक-चमचा यांत्रिकी यांत्रीकरण
या या-इलाही याक याकूत याकूती
याक्ष्मिक याक्ष्मिकी याख़ुदा याग याचक
याचन याचना  याचमान  याचिका  याचित
याचितक याचिता याचिष्णु याच्य याजक
याजन याजी याजुष याजुष माजूज याज्य
याज्ञ याज्ञिक यात यातन यातना
यातनादायी याता यातायात याताजाल यातानियम
यातामार्ग याताविभाग यातासाधन यातासूचक यातु
यातुधान यात्रा यात्रा-चित्र यात्रा-पत्र यात्रा-प्रसंग
यात्रा-भत्ता यात्रा-विमान यात्रा-विवरण यात्रा-वृत्त यात्रावल
यात्रिक यात्री यात्री गाड़ी यात्री जहाज़ यात्री निवास
यात्री बंधु यात्री विमान याथातथ्य याद याद-अल्ला
याद-आवरी यादगार याददाश्त यादव यादवी
यादवीय यद्देहानी यादृच्छिक यान यान तोड़क
यान-भंग यान-भत्ता यान-मार्ग यानांतरण यानी
याने यापक यापन यापना यापित
याप्य याफ़्त याफ़्तनी याफ़्ता याब
याबू याम यामधोषा यामवृत्ति यामल
यामवती यामा यामाता यामार्द्ध यामि
यामिक यामिका यामिनी यामुन यामेय
याम्य याम्यद्रुम याम्या याम्यायन याम्योत्तर
याम्योत्तर-रेखा यायावर यायावरी यार यार-बाज़
यार-बाज़ी यार-बाश यार-मंद यार-मंदी यार-मार
यार-मारी यारकंद यारनी याराना यारी
यार्ड यार्न याल याव यावज्जन्म
यावज्जीवन यावत यावन यावनक यावर
यावरी यावा यासमन यासमीन