वर

वरंच वरंडा  वर वर-कन्या वर-दक्षिणा
वर-दाता वर-दान वर-दानी वर-दायक वर-पक्ष
वर-प्रदान वर-यात्रा वर-योग्य वरक़ वरक़-गरदानी
वरक़-साज़ वरग़लाना वरज़िश वरण वरण-माला
वरणीय वरद  वरदी वरन वरना
वराकाँक्षी वरांगना वराट वराटिका वरामदा
वरासत वरासत-नामा वरासतन वरासन वराह
वरिष्ठ वरिष्ठ-अधिकारी  वरिष्ठता वरिष्ठ-सदस्य वरीय
वरीयता वरु वरुण वरुथ वरे
वरेण्य वर्क वर्कशाप वर्कर वर्किंग कमिटि
वर्ग वर्ग-एकता वर्ग-कोष्ठक वर्गगत वर्ग-चैतन्य
वर्ग-द्वंद्व वर्ग-द्वेष वर्ग-निष्ठ वर्ग-पद वर्ग-पहेली
वर्ग-फल वर्ग-भेद वर्ग-भ्रष्ट वर्ग-मूल वर्ग-युक्त
वर्ग-युद्ध वर्ग-वाद वर्ग-वादी वर्ग-विद्वेष वर्ग-विभाजन
वर्ग-विभेद वर्ग-विरोध वर्ग-विरोषता वर्ग-शत्रु वर्ग-संगठन
वर्ग-सहयोग वर्ग-साहचर्य वर्ग-स्वरूप वर्ग-स्वार्थ वर्ग-हित
वर्ग-हीन वर्ग़लाना वर्गश: वर्गाकार  वर्गानुसारी
वर्गित वर्गितकरण वर्गितकृत वर्गीय वर्गोत्तम
वर्ग्य वर्चस्व वर्चस्वी वर्जक वर्जन
वर्जना  वर्जनीय वर्जित वर्जिश वर्ज्य
वर्ण वर्ण-क्रम वर्णक्रम चित्र वर्णक्रम दर्शक वर्णक्रम दर्शिकी
वर्णक्रम दर्शी वर्ण-क्रम-मापी वर्ण-क्रमिकी वर्ण-गत वर्ण-चित्र
वर्ण-तुलिका वर्ण-धर्म वर्ण-नाश वर्ण-पात वर्ण-पात्र
वर्ण-भेद वर्ण-मापी वर्ण-मापीय वर्ण-माला वर्ण-मिति
वर्ण-राशि वर्ण-रेखा वर्ण-विकार वर्ण-विचार वर्ण-विज्ञान
वर्ण-विद्वेष वर्ण-विन्यास वर्ण-विपर्यय वर्ण-विभाग वर्ण-वृत्त
वर्ण-वैचित्र्य वर्ण-व्यवस्था वर्ण-संकर वर्ण-संकरी वर्ण-संसर्ग
वर्ण-स्थान वर्ण-हीन वर्ण-हीन वर्णच्छटा वर्णन
वर्णनपटु वर्णन-विधान वर्णनातीत वर्णनात्मक वर्णनीय
वर्णांकन वर्णांध वर्णांधता वर्णात्मक वर्णानुक्रम
वर्णानुक्रमणिका वर्णानुक्रमणी वर्णावलि वर्णानुप्रास वर्णावृत्ति
वर्णाश्रम वर्णाश्रमी वर्णिक वर्णिका वर्णित
वर्णी वर्णोच्चारण वर्ण्य वर्ण्य-वस्तु वर्ण्य-विषय
वर्तन वर्तनांक वर्तनी वर्तमान वर्तमान-काल
वर्तमान-कालिक वर्तमान-वर्ति वर्तमान-लेख वर्तिका  वर्तित
वर्त्ती वर्तुल वर्तुलाकार वर्त्म वर्त्स
वत्सर्य वर्दी वर्दी-धारी वर्द्धक वर्धन
वर्धमान वर्ना वर्नाक्यूलर वर्म वर्मा
वर्वर वर्ष वर्षगाँठ वर्ष-फल वर्ष-प्रतिबंध
वर्ष-प्रवेश वर्ष-बोध वर्षक वर्षण वर्षांक
वर्षा वर्षा-ऋतु वर्षा-काल वर्षा-कालीन वर्षा-मापक
वर्षागम वर्षाना वर्षानुवर्षी वर्फ़ारंभ वर्षावन
वर्षाशन वर्षीय