बह

बहँगा बहँगी बहँगी बरदार बहक बहकना
बहकाना बहकावट बहकावा बहत्तर बहन
बहना बहनापा बहनेला बहनेली बहनोई
बहनौता बहनौरा   बहबूदी    बहर-सूरत  बहर-हाल
बहरा बहरा-पत्थर बहरापन बहराना बहरिय:
बहरियाना बहरी बहरीन बहरूप बहल
बहलख़ाना बहलना बहलवान बहलाना बहलाव
बहलावा बहली बहाली बहस बहस-मुबाहिसा
बहसना  बहसा-बहसी बहा बहाउ बहादुर
बहादुराना बहादुरी बहाना बहानेबाज़ बहानेबाज़ी
बहार बहारना बहाल  बहाली बहाव
बहि: बहिन बहिनापा बहिया  बहिर:
बहिर:गत बहिर:गमन द्वार बहिर:गामी बहिर:जगत बहिर:द्वारी
बहिर:भारतीय बहिर:भूत बहिर:मनस्क बहिर:मुख बहिर:मुखी
बहिर:यात्रा बहिर:रति बहिर:रेखा बहिर:लंब बहिर:वाणिज्य
बहिर:वासी बहिर:व्यसन बहिर:व्यसनी बहिरंग  बहिर
बहिद्वार बहिला बहिमुर्ख बहिश बहिश्चर
बहिश्त बहिष बहिषकरण बहिष्कार बहिषकृत
बहिस बही बहीखाता बहीर  बहीरा
बहीराहिन बहु बहुआयामी बहु उत्पादन बहु उद्देश्यीय
बहुकरण बहुकालव्यापी बहुकालीन बहुकुटुंबी बहुकोशिकी
बहुक्म बहुक्षीरा बहुखंडी बहुखंडीय बहुगुण
बहुग्रंथि बहुचरणी बहुचरणीय बहुचर्चित बहुजन
बहुजनन बहुजन-मान्य बहुजल्प बहुजल्पिता बहुजातिक
बहुजातीय बहुज्ञ बहुज्ञ-ता बहुतंत्री बहुतंत्रीक
बहुदर्शिता बहुदर्शी बहुदायी बहुदिन-व्यापी बहुदुग्धा
बहुदेवतावाद बहुदेवोपासना बहुधंधी बहुधन बहुध्रूविय
बहुनामा बहुपक्षी बहुपक्षीय बहुपठित बहुपतिक
बहुपतित्व बहुपति-प्रथा बहुपत्नीक बहुपत्नीत्व बहुपत्नि-प्रथा
बहुपद बहुपदी बहुपरिमाण बहुपाद बहुपुत्र
बहुपुत्रक बहुप्रकार बहुप्रचलित बहुप्रतीक्षित बहुप्रयोजनीय
बहुप्रसू बहुप्राविधिक बहुप्रिय बहुप्रियता बहुबल
बहुभाग बहुभाज बहुभाषज्ञ बहुभाषा-भाषी बहुभाषाविद
बहुभाषिता बहुभाषी बहुभाषीय बहुभुज बहुभुज क्षेत्र
बहुभुजा बहुभूमिक बहुभोक्ता बहुभोग्या बहुभोजी
बहुमंज़िल बहुमंज़िला बहुमत बहुमत प्राप्त बहुमल
बहुमात्र बहुमान बहुमानी बहुमान्य बहुमार्ग
बहुमुख बहुमुखी बहुमूत्र बहुमूत्र रोगी बहुमूल
बहुमूल्य बहुरंगा बहुरंगी बहुराष्ट्रीय बहुरूप
बहुरूपता बहुरूप-दर्शक बहुरूपिमिक बहुरूपिया बहुवचन
बहुवार्षिक बहुविद बहुविध बहुविवाह बहुव्ययी
बहुव्यापक बहुव्रीहि बहुशक्ति बहुशाखीय बहुशिल्प
बहुशिल्पी बहुश्रुत बहुसांस्कृतिक बहुसंख्यक बहुसंख्या
बहुसंतित बहुसंयोजनशील बहुसंश्लेषणात्मक बहुसत्तावाद बहुसम्मति
 बहुसोपानीय  बहुस्तरीय बहुस्वप्न  बहुस्वामिक बहुहेतुक
बहुटनी बहुत बहुतांश बहुता बहुताई
बहुतायत बहुतेरा बहुतेरे बहुत्व बहुत्व्वाद
बहुधा बहुरना बहुरिया बहुरी बहुल
बहुलता बहुलवाद बहुलांश बहुलित बहुलीकरण
बहुलीकृत बहुश: बहुसंख्य बहूटा बहू
बहूबेटी बहूपमा बहेत बहेड़ा बहेतू
बहेरी बहेलिया बहैसियत  बहोरना   बह्र