रु

रुंड रुंडमुंड रुंडवाना रुंडना रुआँ
रुआँसा रुआब रुई रुकन रुकना
रुकनियत रुकवाना रुकाव रुकावट रुक़्क़ा
रक्ताल्पता रुक्म रुक्मकारक  रुक्मिणी रुक्ष  
रुक्षता रुख़ रुख़सत रुख़सताना रुख़सती
रुख़सार रुखाई रुखानी रुखावट रुग्ण
रुग्णसेवा रुग्णतावकाश रुग्णावकाश रुग्णावस्था रुचना
रुचा रूचि रुचिकर रुचि-कर्म रुचिकारक
रुचिकारी रुचिवर्धक रुचित रुचिमय रुचिमान
रुचिर रुचिवान रुच्य रुज रुजग्रस्त
रुजा रुजाकर रुजी रुजू रुझना
रुझान रुठाना रुत रुतबा रुतबादार
रुदन रुदित रुद्ध रुद्धकंठ रुद्धमूत्र
रुद्र रुद्राक्ष रुद्राक्षमाला रुद्राणी रुद्रारि
रुधिर रुधिर न्यूनता रुधिर पान रुधिर पायी रुधिर वाहक
रुधिर-विज्ञान रुधिर-स्राव रुधिराक्त रुधिराभिसरण रुधिरामय
रुधिराशि रुन-झुन रुनुक-झुनुक रुपया रुपया-पैसा
रुपयेवाला रुपरेखा रुपल्ली रुपहरा रुपहला
रुपैया रुबाई रुबाईयात रुमानियत रुमाल
रुमाली रुराई रुरुआ रुलना रुलाई
रुलाना रुल्ल रुल्ला रुवाई रुवाब
रुष रुषा रुषित रुष्ट रुष्टता
रुष्टपुष्ट रुष्टि रुसवा रुसवाई रुसूख़
रुसूम रुस्तम रुस्तमे हिंद