वृ

वृंत वृंद वृंद-गायक वृंद-गायन वृंद-वादन
वृंद-वाद्य वृक वृंक्क वृक्ष वृक्ष-निर्यास
वृक्ष-पाल वृक्ष-पालन वृक्ष-रोपक वृक्ष-रोपण वृक्ष-वाटिका
वृक्ष-वासी  वृक्ष-विज्ञान  वृक्ष-शून्य  वृक्ष-हीन वृक्षाच्छादित 
वृक्षायुर्वेद वृक्षामय वृक्षारांपण वृक्षारोपण वृक्षावली
वृत  वृत्त वृत्तखंड वृत्त-चित्र वृत्त-पत्र
वृत्त-पूरण वृत्तमुखी वृत्तमुखी-स्वर वृत्त-रूपक वृत्त-सार
वृत्तांत वृत्तांश वृत्ताकार वृत्ति वृत्ति-कर
वृत्तिकार वृत्तिता वृत्ति-दाता वृत्ति-दान वृत्ति-भोगी
वृत्यनुप्रास वृत्युपाय वृत्र वृथा वृद्ध
वृद्ध-काल वृद्धता वृद्ध-प्रपितामह वृद्ध-युवती वृद्धप्राय
वृद्धा वृद्धावस्था वृद्धाश्रम वृद्धि वृद्धि-क्रम
वृद्धि-गत वृद्धि-जीवक वृद्धि दर वृद्धिमान  वृश्चिक
वृश्चिक-राशि   वृष वृष-राशि वृषण वृषभ
वृषभानुजा वृषल वृषलत्व वृषली वृषान्न
  वृष्टि वृष्टि-मान वृष्टि-मापक  वृहत वृहत्सभा
वृहद वृहस्पति वृहस्पति-वार